۴ نکته مهم که هر فروشنده ای باید در مورد نرم‌افزار باشگاه مشتریان بداند

در سال ۱۹۷۳ یک تاجر آمریکایی با یک نشانی از جنس مس پایه و شالودۀ طرحی را ریخت که امروزه…

دی ۱۳۹۸