تخفیف

طراحی انواع سناریوهای تخفیف شامل تخفیف نقدی، تخفیف اعتباری،تخفیف پلکانی و … با جزئیات و ویژگی‌های منعطف

کیف پول و اعتبار

طراحی انواع سناریوهای اعتباری با جزئیات کامل شامل شرایط مصرف اعتبار، تاریخ انقضای اعتبار و…

امتیاز

طراحی انواع سناریوهای امتیازی. امکان اختصاص امتیاز به مشتریان بر اساس پارامترهای مختلف.

 سیستم ارتقاء اتوماتیک گروه مشتری

امکان دسته‌بندی مشتریان به گروه‌های دلخواه و طراحی سناریوهای ارتقاء اتوماتیک گروه مشتری بر اساس پارامترهای مختلف

کارت عضویت و تخفیف

صدور کارت عضویت باشگاه مشتریان ، صدور کارت تخفیف و کارت‌های اعتباری برای مشتریان

هدیه‌ها

طراحی انواع هدیه شامل: هدیه عضویت ، هدیه تولد ، هدیه معرفی به دوستان ، هدیه سفارشی با امکان خرید هدیه با استفاده از امتیاز