Loyalty engine

موتور قدرتمند لویالتی شکلات جهت اضافه کردن امکانات لویالتی به نرم افزار و سامانه ها در اختیار شماست.

رایگان برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان!


اگر نیاز به پیاده سازی امکانات لویالتی و باشگاه مشتریان در نرم افزار و سامانه های خود را دارید ،وب سرویس شکلات در اختیار شماست.